Herstructurering Grunobuurt

Project    Slideshow    Gegevens
Nauw betrokken bewoners zorgen voor gedragen plan
De Grunobuurt is ontstaan ten tijde van grote woningnood na de Eerste Wereldoorlog. In 2004 is echter besloten voor een grootschalige wijkvernieuwing; de woningen in de wijk bleken in een technisch matige staat en de woonkwaliteit was ook niet naar behoren. Echter ze had wel een duidelijk herkenbare eenheid binnen het stedelijk weefsel. Binnen deze eenheid bevond zich een grote variatie aan bijzondere plekken. Dit gold voor zowel de inrichting van de buitenruimte als de detaillering van de bebouwing. Deze gevarieerde eenheid heeft De Zwarte Hond als uitgangspunt voor de nieuwe Grunobuurt-Noord genomen.

Het doel is de toekomstige buurt op de schaal van de stad als één wijk vorm te geven, waardoor de Grunobuurt-Noord in de stedelijke context duidelijk herkenbaar zal zijn. Gelijktijdig wordt op kleinere schaal naar nuances binnen de wijk gezocht. Het beeldkwaliteitsplan dient om deze gevarieerde eenheid bewerkstelligen. De eenheid wordt verkregen door eenduidige en herkenbare bouwvolumes te ontwerpen. Door daarnaast regels voor de inrichting van de openbare ruimte, de gevelopbouw en de entrees van de bouwblokken vast te leggen wordt de eenheid versterkt. De variaties zullen gezocht worden in bijvoorbeeld profielen, detaillering, steensoorten en goothoogten. De variatie zal altijd op meerdere, maar niet steeds dezelfde bouwblokken betrekking hebben. Hierdoor ontstaat als vanzelf een intrigerend weefsel waarin de verschillende bouwblokken en buitenruimten één geheel gaan vormen.
In workshops is de architectonische uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp ontwikkeld.

De drie geselecteerde architecten die hieraan deelnemen zijn: Maccreanor Lavington Architects voor fase 1, De Zwarte Hond voor fase 2 en Diederen Dirrix voor fase 3.

“De Grunobuurt was meer dan een stapeling van stenen. Er was veel ruimte voor uitwisseling tussen buurtbewoners. Iedereen kende elkaar. Die kwaliteit hebben we teruggebracht in het nieuwe plan.”

De overgang tussen de publieke ruimte van straat en plein en de private geborgenheid van de woning is superbelangrijk

De stedenbouwkundige modellen werden onderzocht op hun haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteiten. In de modellen stonden verschillende verhoudingen tussen sloop en nieuwbouw centraal, alsmede verschillende stedenbouwkundige uitgangspunten. Door middel van workshopsessies met de buurt en andere betrokkenen werden de mogelijkheden en de onmogelijkheden van elke variant onderzocht.

“Bouwblokken kunnen nogal in zichzelf gekeerd zijn omdat ze als objecten worden opgevat. Wij hebben precies het omgekeerde gedaan. Wij zijn uitgegaan van de straten en de openbare ruimtes. Elke zijde van een blok moet zich voegen naar het gewenste straatbeeld."

“De noodzakelijke bouwhoogte maakte het massief en eentonig. En hoe we ook schoven met volumes, echt beter werd het er niet van. We waren op de zolder van ons bureau een maquette aan het maken toen we opeens besloten te gaan spelen met hoogteverschillen. Dat bleek een gouden greep. Door slim te spelen met de hoogtes kregen de straten meer licht en ontstond er afwisseling in het gevelbeeld.”

Gedetailleerdere regels werden opgelegd, zoals de manier waarop zou moeten worden omgegaan met balkons

“Het fijnste aan mijn huis is het vele licht dat door de grote ramen aan de voorkant naar binnen valt. Er is een prettig contact met de buren. We kwamen ongeveer tegelijk hier wonen, dat maakte dat we snel contact hadden.”

Het derde blok van de Grunobuurt, Typhoon, is ontworpen door De Zwarte Hond. Voor meer informatie klik hier.

Gegevens

Project
Herstructurering Grunobuurt

Locatie
Groningen, Nederland

Omschrijving
Stedenbouwkundig plan vooroorlogse woonwijk

Opdrachtgever
Gemeente Groningen, Nijestee

Oppervlakte
60.000 m2

Beelden
Harry Cock, Gerard van Beek

Meer weten?

Jeroen de Willigen
Jeroen de Willigen
Creative Director | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten