Nissewaard naar 2040

Project    Slideshow    Gegevens
Ontwikkelperspectief voormalige groeikern Spijkenisse
‘Een veerkrachtig en verbonden Nissewaard in 2040’ is een toekomstvisie om Spijkenisse kansen te laten pakken en weerbaar te maken voor de toekomst. Deze visie is gebaseerd op vier principes : ontwikkel meer en gevarieerde werkgelegenheid, bouw meer verschillende woonmilieus, verbeter de bereikbaarheid en benut het groen in en om Spijkenisse. De Zwarte Hond heeft deze visie opgesteld in een werksessietraject met de gemeente, provincie, woningcorporaties, onderwijsinstanties en andere betrokkenen.

“De oorspronkelijke monofunctionele aard van Spijkenisse dient multifunctioneler te worden met als doel ‘schokbestendig’ te worden. Daarmee worden grote maatschappelijke veranderingen kansen in plaats van bedreigingen.”

Daan Zandbelt
Stedenbouwkundige / Architect / Partner
Spijkenisse heeft als voormalige groeikern uit de jaren ´50 tot 70´ te maken met een aantal grote opgaven van sociaal economische, maatschappelijke en ruimtelijke aard: een disbalans in het woningaanbod en de bevolkingssamenstelling, een omvangrijke herstructurering van de verouderde woningvoorraad en een beperkte ontsluiting. Daarbij komt de urgente grondexploitatie (Grex)-problematiek. Tegelijkertijd zijn er ook kansen, zoals de grote woningbouwopgave, die speelt in heel Zuid-Holland en deels in Spijkenisse kan worden opgelost. Nissewaard maakt verder onderdeel uit van de stedenband MRDH – Drechtsteden en is het entreegebied voor de Zeeuwse delta. Daarnaast bieden de aantakking op het lightrailnetwerk van de regio Rotterdam en de verduurzaming van de haven goede aanknopingspunten om Spijkenisse toekomstbestendig te maken. Daar is overigens wel een extra oeververbinding over het Hartelkanaal voor nodig. Bovendien moet Nissewaard blijven inzetten op de aanleg van de A4-Zuid.

"Van een klein havendorp aan de Oude Maas ontwikkelde Spijkenisse in de jaren ‘70 naar de status van groeikern voor Rotterdam, om zo ook de groei van de haven te faciliteren"

Voortbouwen op het raamwerk van de stad
De oorspronkelijke monofunctionele kracht van Spijkenisse moet multifunctioneler wordt, met als doel een ‘schokbestendige’ gemeente. Een verrassend, veelzijdig, veerkachtig, vitaal & verbindend Nissewaard. De visie bestaat uit vier gebieden: wonen, werken, mobiliteit en grote vraagstukken. Voor elk thema zijn acties op korte, middellange en lange termijn geformuleerd.
Werken
Nissewaard heeft een slechte balans tussen werken en wonen. Alleen Almere heeft een groter tekort aan werkgelegenheid. Zet daarom in op de ontwikkeling van werkgelegenheid, onderwijs en ruimte voor ondernemerschap.  Maak verbindingen tussen haven en industrie gerelateerd werk en (nieuwe) opleidingen in de stad. Bied ruimte voor ondernemerschap in de vorm van nieuwe woningtypen, zoals ‘werken aan huis’ of ‘zorgzaam wonen’. Hier doen zich een viertal kansen voor: transitie van de haveneconomie met o.a. het thema ‘veilige haven’, basis zorg voor Voorne Putten, recreatie & toerisme voor de Metropoolregio en algemeen ondernemerschap. Doe dat in nauwe samenwerking met het onderwijsinstellingen en ondernemers. Combineer onderwijs en bedrijven en vestig deze rond metrohaltes zodat studenten uit de hele regio eenvoudig toegang hebben.
Mobiliteit
Er zijn drie dragende structuren in Nissewaard: het hoofdwegennet met de centrumring als belangrijke kern, het metronetwerk met drie stations en het groen-blauwe landschappelijke structuren die Spijkenisse verbinden met het omringende landschap. Projecten moeten worden ingezet om deze bestaande structuur integraal te versterken. Verken met regiopartners en Rijk een extra oeververbinding over het Hartelkanaal, benut OV-bereikbaarheid beter door directe ruimtelijke ontwikkeling rondom stations, met tegenspitsprogramma’s en betere parkeervoorzieningen,  verbeter fietsroutes vanuit Spijkenisse met de directe omgeving, en blijf lobbyen voor de A4 Zuid.
Wonen
Differentieer de bestaande woningvoorraad van monotone wijken uit jaren ’70 en ‘80 van de vorige eeuw. Een breed aanbod aan verschillende type woningen trekt namelijk verschillende type inwoners aan. Biedt daarom wooncarrièreperspectief aan in de eigen wijk. Haak beter aan op de kwaliteiten in de omgeving: zorgt voor goede OV-bereikbaarheid rond de metrostations en landschappelijke kwaliteiten aan de stadsranden en langs groenstructuren. Herstructureer wijken door middel van verdunnen en creatie van kwalitatief groen en verdicht juist op specifieke plekken. Combineer daarnaast opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie met comfortabel zelfstandig blijven wonen voor ouderen in hun vertrouwde buurt en het vergroten van een aantrekkelijk leefklimaat in verschillende wijken.
Grote vraagstukken
Goed groen is goud waard. Nissewaard zou zich beter kunnen verhouden ten opzichte van het landschap. Benut deze potentie om aantrekkelijke woonomgevingen te creëren die een aantrekkingskracht zijn voor de rest van de regio. Maak meer gebruik van de groene kwaliteiten in en om Spijkenisse, waaronder het Bernisse gebied. Combineer hier opgaven als waterberging en natuurontwikkeling met economische kansen en een aantrekkelijke leefomgeving.

“Door haar landschappelijke ligging aan de delta heeft Spijkenisse als ex-groeikern een onderscheidende positie ten opzichte van o.a. Zoetermeer, Capelle in de metropoolregio Rotterdam - Den Haag en kan deze ook beter benutten.”

Spijkenisse centrum verbindt wijken en buurten
Spijkenisse Zuid-West heeft onderscheidende woonmilieus in, aan en bij het groen

Het volledige ontwikkel-perspectief kan hier worden gedownload.

Gegevens

Project
Nissewaard naar 2040

Locatie
Nissewaard, Nederland

Omschrijving
Ontwikkelperspectief voormalige groeikern Spijkenisse

Opdrachtgever
Gemeente Nissewaard

Periode
2017 - 2017

Oppervlakte
9.882.000.000 m2

Meer weten?

Daan Zandbelt
Daan Zandbelt
Stedenbouwkundige | Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten