Routekaart Verstedelijking Zuid-Holland

Project    Slideshow    Gegevens
De grote woningbouwopgave is geen doel op zich, maar een kans om onze steden en dorpen te versterken
In de komende twee decennia zullen er een kwart miljoen woningen in Zuid-Holland moeten worden bijgebouwd. Deze opgave kan als een investeringsimpuls voor de regio worden gezien, waarmee ook andere vraagstukken verder kunnen worden geholpen. Denk hierbij aan het beter benutten van (OV-) bereikbaarheid, energietransitie, stedelijke klimaatadaptatie en economische vernieuwing.

De Zwarte Hond stelde in nauwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland een Routekaart Verstedelijking voor haar op. Deze routekaart is gestoeld op zes richtinggevende ambities hoe de bouwopgave de provincie kan versterken:


  1. Bouw binnen bestaand stedelijk gebied

  2. Differentieer de woningvoorraad

  3. Bouw nabij openbaar vervoer hubs

  4. Draag bij aan de energietransitie

  5. Benut de potentie van groen en water

  6. Koester en ontwikkel gebieden voor de nieuwe economie

De kansenkaart toont mogelijke locaties. Dit is ter verbeelding/inspiratie.

Deze routekaart is gestoeld op zes richtinggevende ambities hoe de bouwopgave de provincie kan versterken. Op basis van deze zes ambities ziet de provincie vijf kansrijke ruimtelijke interventies. 

Op basis van deze zes ambities ziet de provincie vijf kansrijke ruimtelijke interventies:

1. Zet in op transformatiegebieden
De woningbouwopgave kan een belangrijke impuls geven aan de herontwikkeling van verouderde havengebieden, bedrijventerreinen en kantoorparken. Deze gebieden, gelegen binnen de bebouwde kom en vaak met een goede OV-bereikbaarheid, kunnen getransformeerd worden tot gemengde stedelijke milieus. Op deze manier wordt ruimte geboden aan zowel nieuwe (stedelijke) woonmilieus als aan de nieuwe economie. Aandachtspunt hierbij is om een balans te vinden tussen leefkwaliteit en milieuhinder van bedrijvigheid.

2. Kwaliteitssprong landschap
In Zuid-Holland staan landschappen onder druk. Stedelijk groen is vaak versnipperd, recreatiegebieden en stadsranden vertonen slijtage en barrières verhinderen contact tussen stad en landschap. De verstedelijkingsopgave biedt de kans om twee vliegen in één klap te slaan: verdicht én vergroen de (bestaande) stad. Door in stedelijk groen te investeren creëren we aantrekkelijke stedelijke woonmilieus, worden mensen gestimuleerd meer te bewegen en wordt er ruimte geboden voor waterberging en verkoeling.

3. Ontwikkel knooppunten
Benut de woningbouwopgave voor knooppuntontwikkeling. Door woningen te bouwen nabij stations (trein, metro, lightrail en waterbus) worden OV-netwerken beter benut en kunnen deze verder netwerken worden uitgebouwd. Ieder station kan een onderscheidend profiel kiezen, zodat er ook een reden is om te reizen van de ene naar het andere plek.
Het programma voor knooppuntontwikkeling is gemengd stedelijk. Tussen kansrijke plekken zijn verschillen; ontwikkel in hoogstedelijke dichtheden op multimodale knooppunten en iets minder hoge dichtheden op enkelvoudige knooppunten.

"De verdichting van bestaande dorpen en steden moet gepaard gaan met een kwaliteitsimpuls van het groen nabij de woningen."

Daan Zandbelt
Stedenbouwkundige / Architect / Partner
4. Hef infrastructuurbarrières op
Spoorlijnen, invalswegen, rondwegen, waterwegen en dijken vormen vaak scheidslijnen tussen stedelijke gebieden en dragen bij aan versnippering van stedelijk gebied. Het slechten van deze barrières verbetert de bereikbaarheid van werk en voorzieningen en vergroot de samenhang in het stedelijk weefsel. Waar sprake is van duidelijke sociaaleconomische verschillen tussen gebieden aan weerszijde van een scheidslijn, kan ook bijgedragen worden aan sociale inclusiviteit. Tegelijkertijd is grond direct grenzend aan deze infrastructuur vaak weinig intensief gebruikt en liggen daar kansen voor verdichting binnen bestaand bebouwd gebied.

5. Investeren in toekomstbestendige wijken en dorpen  
De leefbaarheid in veel naoorlogse woonwijken en dorpen is een aandachtspunt. Daarnaast zal de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig moeten worden door een energietransitie en door klimaatadaptatie. Het helpt om deze opgaven te combineren met de bouw van nieuwe woningen. Geef babyboomers de kans om binnen hun vertrouwde wijk te verhuizen naar een nieuwe levensloopbestendige woning. De vrijgekomen woningen en buurten kunnen dan de nodige upgrade krijgen om energiezuinig en klimaatadaptief te worden. Zodat ze het nieuwe thuis van jonge gezinnen vormen. Door investeringen te bundelen wordt werk met werk gemaakt.

Download de routekaart hier.

Gegevens

Project
Routekaart Verstedelijking Zuid-Holland

Locatie
Zuid-Holland, Nederland

Omschrijving
Analyse woningbouwopgave 2030/2040

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland

Projectpartner
CO-URB

Periode
2017 - 2017

Meer weten?

Daan Zandbelt
Daan Zandbelt
Stedenbouwkundige | Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten