Verdichtingsspel

Project    Slideshow    Gegevens
Onderzoek zelf hoe binnenstedelijk meer woningen te realiseren

Download het spel hier.

In 2040 moeten er in Nederland een miljoen extra woningen beschikbaar zijn. Deze woningbouwopgave biedt een enorme kans om onze stedelijke regio’s sterker te maken. Met het Verdichtingsspel kunnen ontwikkelaars, ontwerpers en overheden zelf aan de slag om te onderzoeken hoe in hun stad binnenstedelijk meer woningen gerealiseerd kunnen worden. Waar gaan we Optoppen, zorgen we voor Gouden randjes, of bouwen we Tiny houses? Elke gemeente kan zo zelf bepalen welke kansen ze wil benutten en welke instrumenten uit het spel daarvoor nodig zijn. De gemeente Leiden, in wiens opdracht het instrumentarium voor dit spel is ontwikkeld, wordt als voorbeeld gepresenteerd.
Leiden -Deze kaart betreft een demonstratie van de verschillende verdichtingsinstrumenten en is geen plan van de Gemeente Leiden
Binnenstedelijk bouwen biedt grote kansen, wat betreft duurzaamheid, economische slagkracht en het agenderen van maatschappelijke opgaven. Het is tijd om na te denken over de toekomstbestendigheid en veerkracht van onze steden en dorpen, zodat ook toekomstige generaties er hun geluk kunnen vinden.

Binnenstedelijk bouwen is duurzaam
Binnenstedelijk bouwen is duurzaam. Het zorgt voor een spaarzaam gebruik van onze ruimte, van energie en infrastructuur. Doordat de nabijheid wordt vergroot komen meer mensen dicht bij hun werk te wonen en hoeven zij minder ver te reizen, wat gepaard gaat met minder emissies. Ook biedt dit sociaal-economische voordelen en bevordert het de gezondheid omdat meer bestemmingen op loop- en fietsafstand liggen. Tot slot, en niet onbelangrijk: onze waardevolle landschappen worden gespaard, onze voedsel- en energievoorziening, ruimte voor recreatie en natuur.

Binnenstedelijk bouwen versterkt onze economie
Binnenstedelijk bouwen draagt bij aan de agglomeratiekracht van onze regio’s, en daarmee aan de versterking van onze economie. Vooral wanneer de verstedelijking in samenhang met infrastructuur wordt ontwikkeld. Het brengt meer inwoners en banen binnen bereik van elkaar. Het zorgt niet alleen voor economische diversiteit, maar ook voor draagvlak van gespecialiseerde voorzieningen, en het biedt meer keuzevrijheid in woonmilieus.

Binnenstedelijk bouwen biedt maatschappelijke kansen
Binnenstedelijk bouwen biedt ook kansen voor een aantal maatschappelijke opgaven: oudere wijken worden minder kwetsbaar als bewoners een wooncarrière in de buurt kunnen maken, verloedering van plekken door leegstand wordt tegengegaan en zo gaan we duurzaam om met de bestaande voorraad vastgoed en materialen. Investeringen in nieuwbouw kunnen worden gekoppeld aan noodzakelijke investeringen in de verbouw van de bestaande voorraad en leefomgeving om deze energieneutraal en klimaatbestendig te maken.

Binnenstedelijk bouwen past bij demografische trend
De bevolkingsgroei van de komende decennia zit vooral in de één- en tweepersoonshuishoudens. Zij vragen over het algemeen om kleinere woningen in de nabijheid van voorzieningen. Onze woonwensen veranderen ook doordat we steeds meer doen in ons eigen huis doen dan wonen alleen. We werken thuis, verhuren het deels, wekken er energie op of verbouwen er groente. Daar komt bij dat dankzij technologische ontwikkelingen en de deeleconomie dezelfde woonwensen minder ruimte kosten. Dat maakt woningen enerzijds goedkoper en anderzijds passen er zo meer woningen in hetzelfde woonmilieu. Zelfs voor dorpen in de landelijk gebied biedt ‘binnendorps’ bouwen kansen, bijvoorbeeld om het voorzieningenniveau op peil te houden.

Gegevens

Project
Verdichtingsspel

Omschrijving
Kaartspel waarmee onderzocht kan worden hoe binnenstedelijk meer woningen te realiseren

Meer weten?

Daan Zandbelt
Daan Zandbelt
Stedenbouwkundige | Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten